უდანაშაულოების ბინა
8.1
მოღალატე
7.1
ექიმი საოცრება
7.1
არიზა
6.5
ერთხელ ჩუკუროვაში
5.8
ბოდრუმის ზღაპარი
6.1
ახალი რძალი (ახალი პატარძალი)
4.7
ელჩის ქალიშვილი
6.0
თავქარიანი
7.0
სხვისი შვილი
7.2
ორგანიზაცია
7.3
მარაშლი (მარაშანელი)
8.9
ზემერი
6.6
ჯენეთის ცრემლები
5.2
სავსე მთვარე
6.6
საყვარელი წარსული
5.9
ფერჰატი და სირინი
6.0
ობოლი ყვავილი
5.6